1
2
3
Grafmonument Eerbeek
1

Grafmonument Eerbeek in Royal Impala en geslepen RVS

2

Ingebouwde plantenbak van geslepen RVS

3

Ingebouwd vak van geslepen RVS